Chiba Prefectural University Of Health Sciences (Chiba Kenritsu Hoken Iryo Daigaku (CPUOHS))